• 1st period Black:  Prep
  1st period Gold: College Success
  3rd period Black:  Math 3 
  3rd period Gold:  Math 3 
  4th period Black:  Personal Finance
  4th period Gold:  Math 3
  5th period Black:  Math 1010 CE
  5th period Gold:  Math 1010 CE